Przekształcenie szkoły

SZANOWNI RODZICE!

Informuję Państwa o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance z końcem roku szkolnego 2017/2018 poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-III.
Wprowadzona od 1 września 2017 roku reforma oświaty uregulowała sprawy dotyczące funkcjonowania szkół filialnych. Zgodnie z Art. 95 ust 3 ustawy prawo oświatowe szkoły podstawowe filialne obejmują strukturę organizacyjną klasy I-III albo I-IV. Ustawa nie przewiduje innych rozwiązań jak np. poszerzenie o dodatkowe oddziały czyli kl V i VI tak jak dotychczas funkcjonowały w filii w Solance. W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania struktury organizacyjnej szkoły filialnej do wymogów ustawowych.

Aktualnie, w skład Szkoły Podstawowej macierzystej wchodzi filia wraz z oddziałami przedszkolnymi w Srokowie i w Solance. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku zamierza się przekształcić Szkołę Podstawową w Srokowie likwidując oddziały klas IV, V i VI w szkole filialnej w Solance podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Srokowie o nazwie Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego z filią w Solance. Uczniowie zlikwidowanych oddziałów będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Srokowie, ul. Szkolna 3, 11-420 Srokowo.

Należy wskazać, iż przeniesienie oddziałów do szkoły w Srokowie nie pogorszy dostępu uczniów do nauki, a wprost przeciwnie, wpłynie na jego poprawę. Uniknie się prowadzenia zajęć w klasach łączonych co niekorzystnie wpływa na realizację programu nauczania. Uczniowie Szkoły filialnej będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Srokowie będącej szkołą macierzystą dla Filii w Solance odległej o około 6 km. Gmina Srokowo zapewni bezpieczny transport uczniów do i ze szkoły w Srokowie W chili obecnej do szkoły filialnej w Solance dowożonych jest ok. 90% dzieci z pobliskich miejscowości.

Uczniowie będą mieli zapewnioną pełną obsadę pedagogiczną nauczycieli – specjalistów ze wszystkich przedmiotów. Przyjęcie uczniów ze szkoły filialnej nie spowoduje zmianowości w szkole macierzystej.

Zagwarantowany będzie dostęp do biblioteki szkolnej, pracowni komputerowych, pracowni przedmiotowych, a w szczególności do sal gimnastycznych i boisk wielofunkcyjnych.

Szkoła zapewni każdemu uczniowi dostęp i możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, który w bieżącym roku szkolnym został wyposażony w odpowiedni sprzęt.

Obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance nie zmieni dostępności edukacji dla najmłodszych uczniów 4, 5 i 6 letnich, oraz uczniów klas I-III, którzy będą mogli jak dotychczas korzystać z wychowania przedszkolnego i nauki w szkole filialnej w Solance.

W przedmiotowej sprawie dokonanie przekształcenia szkoły uzasadnione jest zarówno przepisami ustawy prawo oświatowe jak również z powodu niżu demograficznej oraz czynnikiem ekonomicznym.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, a więc przede wszystkim niską liczbę uczniów uczęszczających do szkoły filialnej oraz spadek tej tendencji w latach następnych, jak również względy ekonomiczne, uznaje się za zasadny zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2018r. Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance.

Zebranie rodziców w sprawie omówienia zamiaru przekształcenia szkoły odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. o godz 16 30 w budynku szkolnym w Solance

Wójt Gminy Srokowo

 1,072 total views,  1 views today