Ogłoszenie Wójta Gminy Srokow

Drodzy Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance

Działając z upoważnienia Rady Gminy Srokowo, zawiadamiam Państwa o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Solance z końcem roku szkolnego 2019/2020.

Uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Solance, Rada Gminy Srokowo zobowiązała i upoważniła Wójta Gminy Srokowo do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły filialnej rodziców uczniów tej szkoły.

W wyniku przekształcenia szkoły, która praktycznie już się dokonała, dzieci nie odczują zmiany, ponieważ od września 2019r. wszystkie dzieci pobierają edukację w szkole macierzystej w Srokowie. Zauważalne jest, że uczniowie szybko przystosowali się do nowych warunków nauki.

Budynek szkoły filialnej w Solance stoi pusty, nie odbywają się w nim żadne zajęcia i generuje niepotrzebne koszty.

Główną przesłanką uzasadniającą przekształcenie szkoły jest systematycznie zmniejszająca się liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w Gminie Srokowo. W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 221 uczniów w klasach od „I”-VIII.

Diagnoza uczniów w latach 2019 – 2024 wskazuje, że w kolejnych latach liczba uczniów w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Srokowo będzie systematycznie malała i na przestrzeni 5 lat będzie mniejsza o kilkunastu uczniów.

Likwidacja szkoły filialnej nie pogorszy warunków do nauki lecz wpłynie na zracjonalizowanie wydatków finansowych ponoszonych na oświatę. Z zaoszczędzonych środków polepszy się bazę dydaktyczną oraz ofertę programową Szkoły Podstawowej w Srokowie.

W załączeniu uchwała Nr XIV/84/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Solance intencyjna wraz z uzasadnieniem.

Wójt Gminy Srokowo
/-/ Marek Olszewski

 589 total views,  2 views today