Konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolonatriatu

I Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu na opracowanie logo SKW jest Szkolny Klub Wolontariatu.

II Cel i przedmiot konkursu

1.Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnego Klubu Wolontariatu Szkoły Podsatwowej w Srokowie.

2.Promocja działalności charytatywnej w szkole.

3.Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich pomysłów i umiejętności z zakresu grafiki komputerowej,

4.Rozwijanie pozalekcyjnych, graficznych zainteresowań uczniów.

5.Zachęcenie i motywowanie uczniów do zaangażowania, współpracy oraz działania na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu, działającego w naszej Szkole.

6.Logo wykorzystywane będzie przez Szkolny Klub Wolontariatu do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2.Projekty konkursowe będą realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 3 osoby).

3.Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4.Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1.Prace można wykonać ręcznie lub korzystać z technik komputerowych.

2.Logo winno charakteryzować się następującymi cechami: -być czytelne i łatwe do zapamiętania,-być łatwo identyfikowane z celami i zadaniami SKW -wzbudzać pozytywne emocje, -nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym. składać się: -tylko z logotypu (stylizacji literowej) -tylko z elementu graficznego będącego symbolem -lub też zawierać połączenie obu tych elementów

3.Prace należy składać w estetycznej formie, do pedagoga pokój nr 9, uczestnik dołącza do pracy kartkę i podaje: imię i nazwisko, klasę, lub wysłać je (jeżeli jest w formie elektronicznej) na adres e-mail: agata_wojnowska.mgr@wp.pl  podając w jakim programie zostało wykonane, z dopiskiem „ Logo SKW -Praca konkursowa”.

PRACE MOGĄ BYĆ WYKONANE TECHNIKĄ MALARSKĄ, PISARSKĄ LUB GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 03.11.2020r.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z celami i zadaniami wolontariatu
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

VI. Ocena prac konkursowych

1.Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, składającą się z opiekunów SKW

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody .
 3. Zwycięski projekt LOGO SKW zostanie wykorzystany jako oficjalne logo Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 4. Planowana data ogłoszenia wyników 09.11. 2020r.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Agata Wojnowska

 548 total views,  1 views today