Organizacja kształcenia na odległość

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

 1. Uczniowie klas I-VIII realizują obowiązek szkolny w formie kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku Librus.

1.  Organizacja zajęć podczas kształcenia na odległość

 1. Kształcenie na odległość nauczyciele prowadzą z wykorzystaniem platformy Office 365 dla szkół.
 2. Platforma może być wykorzystywana do:
 1.  przygotowania i prowadzenia e-zajęć;
 2. wspomagania zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej poprzez umieszczanie na platformie materiałów e-learningowych;
 3. udostępniania zasobów edukacyjnych dla społeczności szkolnej.
 1. Lekcje online prowadzi się przy pomocy komunikatora Teams
 2. Do pracy na odległość wykorzystuje się również narzędzia dziennika elektronicznego Librus Synergia (przesyłanie wiadomości uczniom i rodzicom, przesyłanie prac domowych)
 3. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonych w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2020/2021.
 4. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem lekcji przedstawionym w Librusie.
  a) lekcje zdalne będą prowadzone za pośrednictwem dziennika Librus i platformy Office365. Nauczyciel przygotowuje materiały do pracy samodzielnej uczniów i wysyła je za pośrednictwem wskazanych narzędzi;
  b) lekcje online będą organizowane przy pomocy komunikatora Teams z wykorzystaniem kamer i mikrofonów. Czas trwania lekcji online wynosi od 30 min. do 60 min.
 1. Przy temacie prowadzonych zajęć nauczyciel wpisuje ich formę realizacji, tj.: lekcja zdalna, lekcja online.
 2. Każdy nauczyciel zapewnia zdalne konsultacje, informuje uczniów i rodziców o terminie i formie ich organizacji (ustalić godzinę i sposób komunikowania się). Harmonogram konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły i w dzienniku Librus.

2. Organizacja zajęć indywidualnych, specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.

 1. Podczas kształcenia na odległość, nauczanie indywidualne (NI) odbywają się zgodnie z przyznanym tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
 2. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem platformy Office 365 oraz innych dostępnych środków komunikacji. Forma i metody pracy muszą uwzględniać specyfikę prowadzonych zajęć.
 3. Zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach ppp należy prowadzić z wykorzystaniem komunikatorów wideo, dopuszcza się realizację zajęć w sposób przemienny, tj. online lub praca zdalna.
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji w formie zajęć online (wideo lekcje). Nauczyciel tworzy grupę wirtualną uczniów, z którymi prowadzi takie zajęcia.
 2. W przypadku zajęć wyrównawczych nauczyciel nie zadaje uczniom prac domowych, a spotkania online dotyczą wyjaśniania uzupełnienia i utrwalania umiejętności i wiedzy. W szczególnych sytuacjach zajęcia wyrównawcze mogą być prowadzone w formie zajęć zdalnych, ale powinny być poprzedzone krótkim kontaktem z uczniami za pomocą komunikatora w celu udzielenia wyjaśnień co do sposobu wykonania zadanej pracy.
 3. Rodzice ucznia zobowiązani są poinformować nauczyciela o nieobecności dziecka na zajęciach.
 4. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz NI będzie można zrealizować w terminie późniejszym, ustalonym z nauczycielem.
 5. Dzienniki danych zajęć prowadzone w wersji papierowej należy uzupełnić po zakończeniu kształcenia na odległość.
 6. Zajęcia rozwijające kreatywność można prowadzić, jeżeli specyfika zajęć umożliwia ich realizację, w formie zdalnej.
 7. Nauczyciel ustala sposób prowadzenia zajęć w uzgodnieniu z uczniami i informuje dyrekcję o ich terminie i formie realizacji.

3. Ocenianie uczniów i realizacja obowiązku szkolnego

 1. Uczniowie oceniani są zgodnie ze Statutem szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w czasie nauki zdalnej oraz Przedmiotowymi Zasadami Oceniania (z naniesionymi zmianami).
 2. Kształcenie na odległość jest formą spełniania obowiązku szkolnego.
 3. Frekwencję ucznia na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdza się w sposób następujący:

     a) podczas zajęć prowadzonych zdalnie (przesyłanie zadań uczniom za pośrednictwem Librusa lub platformy Office 365) frekwencję zaznacza się symbolami „obecny”, „nieobecny”. Potwierdzeniem obecności będzie przesłanie wykonanej zadanej pracy lub odczytanie wiadomości dotyczącej realizowanego materiału. Brak odczytania informacji w dniu, w którym odbywa się dana lekcja i odesłania pracy w wyznaczonym terminie przez nauczyciela oznacza się jako nieobecność.

        b) Podczas zajęć online (lekcje wideo) nauczyciel sprawdza frekwencję uczniów ustnie przy pomocy audio, wideo lub chatu, danego komunikatora, w wybranym momencie  lekcji.

Nauczyciel odnotowuje frekwencję w dzienniku Librus „obecność”, „nieobecność”. Warunkiem zaznaczenia obecności jest obowiązek uczestniczenia ucznia w zajęciach (przynajmniej w większej ich części).

    c) Rodzice usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych komunikując się za pośrednictwem dziennika Librus lub telefonicznie. Zgodnie z zapisami w Statucie rodzice zobligowani są do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w ciągu 7 dni.

4 Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele przedmiotu są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizują lekcje online lub prowadzą zajęcia zdalne.
 2. Przygotowują materiały edukacyjne na podstawie programów dostosowanych do nauki zdalnej. Stopień trudności materiałów musi być dostosowany do możliwości ucznia i uwzględniać zasady indywidualizacji oraz wskazania zawarte w opinii ppp.
 3. Realizując zajęcia online, korzystają z zasobów i materiałów dostępnych na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wydawnictw edukacyjnych.
 4. Nauczyciele specjaliści (pedagodzy) są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy, w formie stacjonarnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą zajęcia specjalistyczne z uczniami klas I- VIII w formie online.
 5. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia (nauczyciel wspomagający) w kl. I-VIII ustalają indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość przedstawiają dyrektorowi w celu zatwierdzenia. W czasie kształcenia na odległość, mogą realizować inne, zlecone przez dyrektora szkoły czynności, jeżeli będzie taka potrzeba.
 6. Nauczyciele wychowawcy świetlicy pracują zgodnie z grafikiem zajęć.
 7. W okresie kształcenia na odległość biblioteka szkolna funkcjonuje zgodnie z grafikiem. Uczniowie z klas I-VIII mogą korzystać z biblioteki szkolnej komunikując się z nauczycielem za pomocą wiadomości w dzienniku Librus. Zasady odbioru książek ustala nauczyciel bibliotekarz i umieszcza na stronie internetowej szkoły.
 8. Wychowawca ma obowiązek:

1) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym dyrekcję szkoły lub pedagoga szkolnego w celu ustalenia alternatywnych form kształcenia;
2) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami;
3) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice;
4) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy;
5) informowania pedagoga szkolnego o występujących problemach i braku aktywności ucznia na zajęciach.

5 Uczniowie

 • Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 • Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

6 Rodzice

 • Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 • W miarę możliwości wspierać, (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

7 Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w sieci

 1. W czasie trwania zdalnego nauczania należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów internetu. Zobowiązuje się wychowawców do przeprowadzenia rozmów z uczniami na ten temat,
 2. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę, jako podejrzane. Nie włączać reklam i nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.
 3. Korzystając z wybranych środków komunikacji elektronicznej należy bezwzględnie przestrzega zaleceń Inspektora Ochrony Danych.
 4. Podczas pracy z wykorzystaniem różnych komunikatorów należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły o pojawiających się zagrożeniach dotyczących ochrony danych.
 5. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci jest obowiązkiem rodziców. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.

Dyrektor szkoły
Jadwiga Zając

 429 total views,  1 views today