Kampania Biała Wstążka + konkurs

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Historia:

6 grudnia 1989 roku na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 Kanadyjczyków założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Przemoc ma różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Niezależnie od rodzaju, zostawia ślad na osobie, wobec której jest stosowana. Dlatego nie może być i nie ma na nią zgody.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Idea Białej Wstążki zawarta w dźwiękach:

Zapraszamy też do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie GOPS w Srokowie

KLIK

Zachęcamy Was, do samodzielnego wykonania Białej Wstążki, przypięcie jej do ubrania i wykonania zdjęcia. Zdjęcia zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

W ramach tej kampanii, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Srokowie, przygotowaliśmy dla Was konkurs. O to szczegóły:

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego

„Przemoc-Pandemia-Cisza… Tak Nie Musi Być”

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Srokowie z Filią w Solance we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Srokowie. W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola i szkoły Podstawowej w Srokowie. Konkurs organizowany jest w ramach kampanii Biała Wstążka.

 Cel Konkursu

 • Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy we współczesnym świecie.
 • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku do drugiego człowieka.
 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważne jest reagowanie na zjawisko przemocy.
 • Przeciwdziałanie zjawisku przemocy.
 • Rozwijanie i pobudzanie kreatywności i wyobraźni.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i najbliższych.

 Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkola i klasy „0” oraz klas I-IV, V- VIII.
 2. Zadanie konkursowe dla dzieci przedszkolnych oraz zerówki polega na wykonaniu pracy plastycznej „Moja rodzina. Szczęśliwa rodzina”. Praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4  techniką dowolną.
 3. Zadanie konkursowe dla klas I-IV polega na wykonaniu pracy plastycznej na temat „Co mogę zrobić, gdy jestem krzywdzony?”. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4  techniką dowolną.
 4. Zadanie konkursowe dla klas V-VIII polega na wykonaniu pracy plastycznej/plakatu lub fotografii na temat „Przemoc-pandemia-cisza… Tak nie musi być”. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4  techniką dowolną.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 6. Prace konkursowe powinny zostać przesłane na adres mailowy mchodubska@gmail.comlub zapakowane w kopertę i dostarczone do skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu do szkoły. W mailu lub na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) przedszkole i klasy „0”
  b) klasy I- IV
  c) klasy V-VIII
 3. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 11.12.2020
 4. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 18 grudnia 2020r.
 2. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.
 3. Nagrody będzie można odebrać w budynku GOPS w Srokowie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub po powrocie uczniów do szkoły.

Magdalena Chodubska
Agata Wojnowska

 870 total views,  1 views today