MISTRZ SŁOWA – konkurs

MISTRZ SŁOWA szkolny konkurs literacko-krasomówczy
dla uczniów klas VI-VIII

I. CELE KONKURSU
1. Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości
literackiej.
2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów.
3. Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych.
4. Motywowanie uczniów do doskonalenia umiejętności językowych.
5. Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
6. Rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia.
7. Zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego.

II. PRZEBIEG KONKURSU

I ETAP
Zasady uczestnictwa

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy literackiej na jeden
z podanych tematów:
1) W dowolnej formie zachęć swojego rówieśnika do przeczytania wybranej książki.
2) Rozwój Internetu – dobrodziejstwo czy źródło zagrożeń? Przedstaw swój pogląd na ten temat.
3) Co lepsze – książka czy film? W dowolnej formie przedstaw swój pogląd na ten temat.
4) Moja miejscowość – nasza mała Ojczyzna.
2. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
3. Zgłoszona praca musi być dziełem uczestnika konkursu.
4. Objętość pracy – maksymalnie 3 strony A4, czcionka Times New Roman,14.
5. Pracę zgłoszoną do konkursu należy podpisać (imię i nazwisko autora, klasa).
6. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30.04.2021 r.
Adres biblioteki: bibliotekaszkolna.spsrokowo@gmail.com

Kryteria oceny prac konkursowych
Przy ocenie prac komisja konkursowa bierze pod uwagę:
– zgodność pracy z tematem,
– poprawność stylistyczną, językową, ortograficzną,
– pomysłowość, samodzielność, oryginalność.

II ETAP
Zasady uczestnictwa

1) Uczestnik konkursu przygotowuje wypowiedź ustną – tekst napisany w I etapie konkursu.
2) Przygotowany tekst uczestnik konkursu wygłasza z pamięci przed komisją konkursową.
3) Konkurs odbędzie się 28 maja 2021 r.
Kryteria oceny:
– zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
– konstrukcja wypowiedzi,
– ogólna prezentacja tematu,
– sugestywność wypowiedzi,
– jasność i logiczność formułowanych myśli,
– płynność oraz poprawność wyrażania się,
– bogactwo języka.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu
konkursu.
2) Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
3) Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej szkoły.
4) W razie pytań i niejasności uczestnicy proszeni są o kontakt z organizatorami (dziennik Librus).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Anna Stasińska, Urszula Łojewska, Iwanna Orynczak

 467 total views,  1 views today