CZYTANIE NAS NIE MĘCZY:)

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

PONIEDZIAŁEK7.35 -8.55  i  9.40 – 14.20
WTOREK  8.45 – 14.20
ŚRODA    8.45 – 14.20
CZWARTEK     8.45 -14.20
PIĄTEK     8.45 – 14.20

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, dorośli na podstawie dowodu osobistego.
 3. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od września do końca maja każdego roku szkolnego.
 4. Książki wypożycza się w określonych dniach i godzinach.
 5. Środa jest dniem wewnętrznym.
 6. Książki powinien uczeń zwrócić w ciągu trzech tygodni.
 7. Okres ten można przedłużyć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 8. Wypożyczone książki należy szanować
 9. Książkę zniszczoną lub zgubioną powinien czytelnik odkupić po uzgodnieniu
  z bibliotekarzem
 10. W czytelni obowiązuje CISZA!
 11. Teczki należy odkładać w wyznaczone miejsca

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU  W SZKOLNEJ BIBLIOTECE W SROKOWIE

 1. Z Internetu nieodpłatnie mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele. Pierwszeństwo do korzystania z komputera mają osoby,  które wykorzystują Internet do poszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji  do konkursów, olimpiad itp.
 2. Osoby korzystające z Internetu obowiązkowo odnotowują swoją obecność w zeszycie odwiedzin.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku wynosi 1 godzinę.
 4. Użytkownik korzysta z komputera wyznaczonego dla niego przez bibliotekarza. Przy stanowisku znajduje się jedna osoba.
 5. Pod żadnym pozorem : Nie wolno! Przyłączać, odłączać, przełączać ani też zmieniać konfiguracji sprzętu.
 6. Obowiązuje zakaz korzystania:
  – ze stron o negatywnym wydźwięku społecznym
  – z zakupów on-line
  – z poczty e-mail
  – z czatu
  – ze stron gier komputerowych
 7. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, bibliotekarz wprowadza zakaz korzystania z komputera przez daną osobę na okres miesiąca.
 8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada użytkownik.
 9. Kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga bibliotekarz.

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem,  re­guluje:
– zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
-obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
-postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, w Szkole Podstawowej im. Prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance.

§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorga­nizowaną w szkole;
uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły upraw­nionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik do­puszczony do użytku szkolnego;
materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umoż­liwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczone­go przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział II
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

§ 3.
1.Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
2.Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytko­wane przez okres co najmniej trzech lat.
3.Biblioteka nieodpłatnie:
– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały eduka­cyjne mające postać papierową;
-zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub mate­riałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

§ 4.
1.Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
2.Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliote­karza.
3.Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edu­kacyjnych udostępnione są na stanowiskach kompute­rowych w bibliotece lub na stronie internetowej szkoły.

§ 5.
1.Do wypożyczania podręczników lub materiałów eduka­cyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później.
2.Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 5 wrześ­nia danego roku szkolnego.
3.Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z termi­nem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego.
4.Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyj­nych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią inte­gralną część podręczników lub materiałów edukacyj­nych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
5.Wychowawca klasy wraz z uczniami, na podstawie stosownego protoko­łu, odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały eduka­cyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

§ 6.
1.Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzy­many podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym w ust. 2.
2.W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział III
Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§ 7.
1.Przez cały okres użytkowania podręczników lub materia­łów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek.
2.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i nota­tek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych, z wy­jątkiem określonym w ust. 3.
3.Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4.Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział IV
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 8.
1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, szkoła może żądać od rodzi­ców ucznia zwrotu:

 • kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjne­go lub
 • kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: po­lonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), okre­ślonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy­chowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzę­du obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 • Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyj­nego rozumie się działanie, które powoduje pomniejsze­nie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, roze­rwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naru­szeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub mate­riał edukacyjny naprawić.

2.Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyj­nego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabru­dzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, j zagubienie kartek).

3.Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego do­łączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edu­kacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 9.
1.W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub ma­teriałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica we­zwanie do zapłaty.
2.W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 10.
1.Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji posta­nowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2.Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udo­stępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podej­muje dyrektor szkoły.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

 

 1,230 total views,  1 views today