ŚWIETLICA SZKOLNA

Regulamin świetlicy

REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP Srokowo
NA CZAS PANDEMII COVID-19

 

 1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. W czasie pandemii wskazane jest ograniczenie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej do koniecznego minimum. Rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nie powinni przyprowadzać dziecka do świetlicy.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.
 3. Rodzice odbierający dziecko ze świetlicy nie wchodzą na teren szkoły, dzwonią dzwonkiem i informują pracownika szkoły , który informacje przekazuje nauczycielowi świetlicy.
 4. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, Czekają przed szkołą na przyjęcie dziecka, zachowując przepisowe odległości (min. 1,5 m ).
 5. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie odpowiedzialność w drodze do domu.
 6. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka.
 7. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
 8. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 9. Na bieżąco wychowawcy informują rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
 10. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
 11. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie  ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 13. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 15. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
 16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w Sali świetlicowej a w razie potrzeby zmniejszenia liczebności w grupie, w innych salach dydaktycznych.
 17. Każda grupa ma przypisanego nauczyciela w danym dniu. Wychowawcy zobowiązani są do zajęć opiekuńczych w celu zmniejszenia liczebności w świetlicy i przy odjazdach.
 18. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.
 19. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
 20. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 21. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów .Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 22. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
 23. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 24. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

 

 

 1,512 total views,  1 views today