RODO

Informacje RODO – Infor. RODO

Obowiązek informacyjny dotyczący działań edukacyjnych realizowanych w Szkole Podstawowej  im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie skierowany do:

  1. rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
  2. ucznia placówki edukacyjnej,
  3. osób trzecich wskazanych przez rodzica do zapewnienia opieki  dziecku.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa w Srokowie ul. Szkolna 3, 11-420 Srokowo, tel. 89 753-40-01, mail: sekretariat@spsrokowo.pl

Placówka wyznaczyła inspektora ochrony danych panią M. Kowalik-Sobczak, z którą można skontaktować się poprzez  e-mail: m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania wskazanych  danych osobowych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a) dla celów wypełniania obowiązków edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego;

b) w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu szkoły polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami,

d) w jednym lub większej liczbie określonych celów, na które została wyrażona zgoda  (m.in. udziału w realizowanych przez szkołę projektach i programach, wykorzystaniu wizerunku dziecka);

3. Powyższe dane osobowe będą przekazywane odpowiednio:

a) systemowi dziennika elektronicznego, którego dostawcą jest Librus Spółka,

b) do systemu informacji oświatowej,

c) Urzędowi Gminy Srokowo,

d) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

e) operatorom pocztowym i kurierom,

f) służbom ratowniczym i medycznym w uzasadnionych przypadkach zagrożenia życia
i zdrowia,

g) pielęgniarce szkolnej,

h) organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,

i) innym administratorom współpracującym z placówką (np. organizatorzy wycieczek, obsługa wydarzeń),

j) innym instytucjom czy organom państwowym upoważnionym z mocy prawa.

4. W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych i na zewnątrz budynku w celu:
– zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
– ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
– wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;
– ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
– zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
– zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki;
Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.

5. Dane osobowe wymienione w pkt 1 będą przetwarzane przez czas określonych w przepisach dot. obowiązku szkolnego, a w przypadku danych fakultatywnych – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż do 1.01.2028 r. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia  roszczeń, jeżeli  przetwarzanie danych  osobowych będzie niezbędne  dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Szkołę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa): dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją celów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Szkołę jest brak możliwości realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną na dane kontaktowe podane w ustępie 1.

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Loading