DEMORALIZACJA

DEMORALIZACJA

Demoralizacja – odrzucanie oraz negowanie przyjętych wartości, norm, zasad etyki, praw życia zbiorowego i indywidualnego.

Łamanie przyjętych norm prowadzić może do przekroczenia zasad zapisanych w przepisach prawa.

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat  poniesiesz odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne. Czynem karalnym będzie skutek Twojego zachowania, postępowania czyli popełnienie wykroczenia lub przestępstwa. Pamiętaj, że Twoje złe zachowania to również objawy demoralizacji, za które będziesz odpowiadał do 18 roku życia

Co to jest demoralizacja? 

Jest to  pewne rozprężenie, zwłaszcza moralne, zepsucie, rozluźnienie dyscypliny, karności.

Każdy z nas kiedy uzyska informacje o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych, szkołę, Sąd Rodzinny lub Policję.

Zapoznaj się z zachowaniami które nazywane są przejawem demoralizacji:

 • wulgarne słownictwo,

 • wagarowanie,

 • wandalizm,

 • ucieczki z domu,

 • przedwczesne podejmowanie życia seksualnego,

 • stosowanie agresji, przemocy,

 • palenie papierosów,

 • spożywanie alkoholu,

 • zażywanie narkotyków,

 • udział w destrukcyjnych subkulturach, sektach.

Przestrzegasz prawa- jesteś OK.

Jeżeli nie, to Sąd Rodzinny i Nieletnich może podjąć decyzję o zastosowaniu wobec Ciebie   środków  wychowawczych lub poprawczych. Będzie to zależało od rodzaju popełnionych czynów karalnych  lub przejawów  demoralizacji.

Pamiętaj, że za Twoje postępowanie odpowiadają również Twoi rodzice!

Środki wychowawcze i poprawcze jakie może zastosować sąd w stosunku do Ciebie:

 • upomnienie,
 • zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego,
 • zobowiązanie do naprawy szkody,
 • odpowiedzialny nadzór rodziców,
 • odpowiedzialny nadzór organizacji młodzieżowej  lub osoby godnej zaufania,
 • nadzór kuratora,
 • zakaz prowadzenia pojazdów,
 • skierowanie do ośrodka kuratorskiego,
 • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • umieszczenie w placówce leczniczej,
 • umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Agata Wojnowska

Loading