Zarządzenie nr 26 /2023

z dnia 12 września 2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej                                                                                                                                                                                             im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zarządzam, co następuje:

§  1. Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą następujące dni:

  1. 2 listopada 2023 r.
  2. 3 listopada 2023 r.
  3. 2 maja 2024 r.
  4. 6 maja 2024 r.
  5. 14 maja 2024 r.
  6. 15 maja 2024 r.
  7. 16 maja 2024 r.
  8. 31 maja 2024 r.

§ 2. W dniach, o których mowa w § 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                              Karolina Andruszkiewicz-Kukuła

 

 

 

 

 

 

Loading