W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 realizowane są następujące projekty edukacyjne:

I. W grupie 3/4latków:
1. Mały Miś w świecie wielkiej literatury
2. Uczymy dzieci Programować- ABC małego konsumenta
                                     prowadzący: Anna Małecka

II.  PROJEKT EDUKACYJNY „PROGRAM Z PANDĄ”

W tym roku szkolnym uczestnicy zajęć rozwijających z klasy VIb będą realizować zagadnienia z „PROGRAMU Z PANDĄ”. Projekt przygotowała WWF Polska- międzynarodowa organizacja pozarządowa na rzecz ochrony ginących zwierząt. Wybraliśmy ścieżkę niedźwiedzia brunatnego, która dotyczy różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie.

Cele projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uczeń:

 1. wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii;
 2. rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, a także gatunki objęte ochroną;
 3. planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia i eksperymenty, wyjaśnia istotę obserwowanych zjawisk;
 4. przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.
 5. analizuje wpływ człowieka na różnorodność biologiczną;
 6. uzasadnia konieczność ochrony różnorodności biologicznej.

Oto niektóre tematy do zrealizowania:

 1. Duże drapieżniki – wilk, ryś i niedźwiedź.
 2. O zwierzętach i ochronie ich siedlisk.
 3. Ssaki morskie – foka szara i morświn.
 4. Co zagraża mieszkańcom Bałtyku?
 5. Eksperymenty, np. dlaczego jajko boi się octu?

Tematy będziemy realizowali na zajęciach raz w tygodniu według scenariuszy przygotowanych przez WWF Polska. Będziemy wypełniali karty pracy, oglądali zdjęcia i filmiki, tworzyli portfolio, dokumentowali zajęcia zdjęciami. Na zakończenie projektu utworzymy sprawozdanie i zamieścimy na stronie internetowej szkoły.

                                                          Prowadzący zajęcia – Beata Beyer, nauczyciel biologii

III. PROGRAM „PROJEKTOR”

Szkoła Podstawowa w Srokowie pomyślnie przeszła proces rekrutacyjny i weźmie udział w XIX edycji Programu PROJEKTOR.

PROJEKTOR jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci. Inicjuje spotkania studentów z dziećmi w małych miejscowościach. Przez nowe doświadczenia rozwija poczucie sprawczości i odpowiedzialności społecznej.

Celem warsztatów z Projektorem jest kształtowanie i wzmacnianie u dzieci i młodzieży postawy prospołecznej i obywatelskiej . Warsztaty pozwalają doświadczyć poczucia sprawczości i wskazują  pola do dokonywania zmian w ich lokalnej społeczności. Stwarzają dzieciom przestrzeń do rozwijania kompetencji komunikacji, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy.                                                                                                              Program jest adresowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

                                                                        Koordynator projektu: Małgorzata Grycewicz

IV. PROGRAM GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM

Program realizowany będzie  podczas godzin wychowawczych w ciągu całego roku szkolnego 2023/2024 w kl. IV B.Program jest organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. PAH jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Misją PAH jest uczynić świat lepszym poprzez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych (humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności). Godziny Wychowawcze ze Światem wpisują się w nurt edukacji globalnej [EG].

EG jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do  stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Program Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć,  które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Tematy, które będziemy realizować:

1. Czy północ zawsze musi być „na górze” mapy?

2. Języki świata –czy angielski jest najpopularniejszy?

3. Czy da się odkryć miejsce, gdzie ktoś już dawno mieszka?

4. Refleksja nad tematami lekcji historii i sposobem narracji o przeszłości.

5. Uchodźstwo -gdy ucieczka jest ostatnią deską ratunku.

6. Jaki mamy wpływ na katastrofy naturalne?

7. Dlaczego w XXI w. głód nadal dotyka ludzi?

8. Bogactwa to nie tylko pieniądze, jak się nimi sprawiedliwie dzielić.

Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają Certyfikat dla klasy i pamiątkowe naklejki oraz  dyplomy.

                                                  Prowadzący zajęcia: Małgorzata Grycewicz, wychowawca kl.IV B

IV. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ALFABET LOGOPEDYCZNY
Projekt będzie realizowany w grupie przedszkolnej ,,Stokrotka. Jego celem jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy.

                                                 Prowadzący: H. Kukuła

V. Projekt edukacyjny YOUNGSTER

W roku szkolnym 2023/2024 Gmina Srokowo nawiązała współpracę z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dzięki której Szkoła Podstawowa im. Prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Youngster” . Podczas projektu uczniowie klasy VIII biorą udział w  dodatkowych  zajęciach z języka angielskiego. Prowadzone w małej, dopasowanej poziomem do znajomości języka przez uczniów grupie, zajęcia  są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania i  realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Jakie korzyści daje YOUNGSTER?

 • nowe, bezpłatne podręczniki, dopasowane do poziomu wiedzy ucznia,
 • konkursy prospołeczne dla uczniów,
 • brak ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych
 • stypendia dla najlepszych uczniów i nauczycieli, finansujące kursy językowe w Wielkiej Brytanii
 • platformę e-learningowa

Co wyróżnia Program Youngster? Przede wszystkim to, że nauka jest ukierunkowana na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest głównie przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu. Pod koniec września uczniowie przystąpili do testu placement, w wyniku którego otrzymaliśmy nowoczesne podręczniki „Gateway to the World” na poziomie B1.  W styczniu ósmoklasiści napiszą pierwszy test sprawdzający ich poziom wiedzy  (Progress I). Natomiast w maju odbędzie się drugi test sprawdzający postępy uczniów w nauce (Progress II) . Spośród najlepszych uczniów z całej Polski zostanie wyłoniony zwycięzca, który otrzyma tytuł Master Student oraz w nagrodę  pojedzie na kurs do Londynu. Czyż to nie brzmi zachęcająco? Trzymajcie za nas kciuki.

Jeśli jesteś ciekawy jak wyglądała poprzednia edycja możesz wejść na profil na facebooku: facebook.com/youngsterpl .

Do zobaczenia na zajęciach 🙂 

                                                              Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu: Kamila Kubot

VI. Piątka z narodowych

Piątka z narodowych to II edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. To projekt edukacyjny, którego celem jest poszerzenie świadomości na temat tańców narodowych oraz poznanie podstawowych kroków i figur. W tej edycji tematem przewodnim jest polonez.

  Prowadzący: Alicja Barul

 

VII. Akademia Bezpiecznego Puchatka

Klasa I realizuje ogólnopolski program edukacyjny obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Wiedzę zdobytą przez dzieci podczas zajęć zweryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Po zrealizowaniu programu Szkoła otrzyma Certyfikat Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz Dyplomy dla uczniów.

Prowadząca zajęcia: Daria Oryńczak

 

Loading