Załącznik do Uchwały nr 1.2023/2024
Rady Rodziców z dnia 11 września 2023 r.

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie
Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 83 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

§ 1. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową w Srokowie.
2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia RR oznacza to Radę Rodziców, działającą przy szkole.
3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to środki finansowe gromadzone oraz rozporządzane przez Radę Rodziców, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
4. Ilekroć w regulaminie używa się określenia ustawa p.o., rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                 § 2. Cele działalności Rady Rodziców. 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do oddziałów: pkt przedszkolnego, kl. 0, kl I – VIII szkoły podstawowej. 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. prof., Stanisława Srokowskiego, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły. 3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły.
4. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.                                                                                                                                                                                                      § 3. Kompetencje Rady Rodziców. 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ustawy p.o;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy p.o;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 ustawy p.o., program ten ustala dyrektor szkoły lub
placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Porozumienie w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły podpisują Przewodniczący Rady Rodziców oraz Dyrektor szkoły.
5. Rada Rodziców bierze udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
6. Rada Rodziców opiniuje decyzje Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
7. Rada Rodziców opiniuje inne sprawy wynikające z przepisów prawa.
§ 4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły.
1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
2. Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor.
3. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
4. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
5. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
6. Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
7. Zgłoszenia do rady oddziałowej mogą dokonywać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.
8. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
9. Wybory do rady oddziałowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
10. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
11. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
12. Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko kandydata.
13. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
14. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
15. Kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę głosów zostaje reprezentantem oddziału i staje się członkiem rady rodziców.
15. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący rady oddziałowej.
§ 5. Wewnętrzna struktura Rady Rodziców.                                                                                                                                                                                                                            1. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
2. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły, który może uczestniczyć w zebraniu z głosem doradczym.
3. Zebranie otwiera dyrektor szkoły lub jego zastępca. Zebranie prowadzi ustępujący z funkcji Przewodniczący RR do czasu wyboru nowego Przewodniczącego RR.
4. Spośród członków Rady Rodziców wybiera się Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:
– Przewodniczący Rady Rodziców,
– Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,
– Sekretarz,
– Skarbnik.
5. Wybory członków Prezydium RR przeprowadza się oddzielnie w głosowaniu jawnym.
6. Rada większością głosów może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
7. Na początku przeprowadza się wybory Przewodniczącego Rady Rodziców, który od chwili wyboru, przejmuje dalsze prowadzenie zebrania.
8. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru Prezydium Rady podpisuje Przewodniczący Rady Rodziców.
9. Rada Rodziców wybiera dodatkowo Komisję Rewizyjną, w celu sprawowania kontroli nad wydatkowaniem funduszy zgromadzonych z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
10. Minimalny skład komisji rewizyjnej wynosi 2 osoby.
§ 6. Zasady działania Rady Rodziców.
1. Zadania i uprawnienia przewodniczącego Rady Rodziców:
a) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo gospodarczą,
c) przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków rady o terminie zebrania.
d) prowadzenie zebrań Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
e) przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
f) monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
g) informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
h) podpisywanie uchwał, protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz z zebrań Prezydium.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców przejmuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
3. Zadania Sekretarza Rady Rodziców:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
b) opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
c) organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium,
d) protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz zebrań Prezydium.
4. Zadania Skarbnika Rady Rodziców:
a) Prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
b) Wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
5. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
a) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców,
b) odbywanie zebrań w miarę potrzeb,
c) koordynowanie działalności rad oddziałowych rodziców,
d) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
e) zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
f) składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.
§ 7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy prawo oświatowe.
3. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
1. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
2. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala w miarę możliwości na pierwszym posiedzeniu, jednak nie później niż do 15 października.
3. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków do wysokości 10% ustalonych wartości.
4. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
5. Środki finansowe gromadzone przez radę rodziców mogą być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły przeznaczone w szczególności na:
a) wycieczki szkolne,
b) imprezy szkolne,
c) nagrody,
d) zapomogi,
e) poprawę bazy materialnej szkoły,
f) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
g) obsługę finansową Rady Rodziców,
h) wspomaganie oddziałów w wydatkach klasowych,
i) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
j) pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.
6. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
a) dyrektor szkoły,
b) wychowawcy klas,
c) Samorząd Uczniowski,
d) rady oddziałowe,
e) pedagog szkolny.
7. Decyzje w sprawie wydatkowania środków podejmuje:
a) sam Przewodniczący Rady przy wydatkach do 500 zł,
b) do 1 000 zł – Prezydium Rady,
c) powyżej 1 000 zł cała Rada Rodziców.
8. O każdym wydatku musi być informowana cała Rada drogą e-mailową, bądź w inny sposób ustalony przez Radę np.: sms, Librus, telefonicznie, osobiście.
§ 8. Tryb pracy Rady. 1. Decyzje Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów spośród osób uczestniczących w zebraniu.
3. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
5. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
7. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania,
2) listę osób obecnych podczas zebrania,
3) zatwierdzony porządek obrad,
4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5) przebieg obrad,
6) streszczenie wystąpień oraz wnioski,
7) treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
8) podpisy przewodniczącego rady bądź zastępcy i protokolanta.
§ 9. Postanowienia końcowe. 1. W wyniku zmiany w składzie rady na skutek odwołania, rezygnacji, ustania członkostwa są przeprowadzane wybory uzupełniające w oddziale, z którego był wyłoniony członek rady w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja RR kończy się w chwili wybrania Rady Rodziców na kolejny rok szkolny.
3. Uchwały nowo wybranej RR podpisują wszyscy uczestniczący w zebraniu członkowie jeżeli nie zostało wybrane Prezydium RR. na nowy rok szkolny.
4. Dokumenty Rady Rodziców oraz pieczęcie RR są przechowywane w siedzibie szkoły w miejscu wskazanym przez Dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły udostępnia dla nowo wybranego Prezydium Rady dokumenty oraz pieczęcie RR na okres kadencji.                                                         6. Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
7. Rada Rodziców odwołuje członka Rady Rodziców w wyniku złożenia pisemnej lub ustnej rezygnacji przez członka.
8. Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej.
§ 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Rodziców tj. w dniu 11 września 2023 r.

Loading